Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Električna struja

Indeks Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

78 odnosi: Amper, Ampermetar, Amplituda, André-Marie Ampère, Anoda, Aritmetička sredina, Bakrov(II) sulfat pentahidrat, Baterija, Cijev, Cinkov sulfat, Dalekovod, Efektivna vrijednost električnog napona i struje, Električna struja, Električna vodljivost, Električne mreže, Električni generator, Električni izvor, Električni naboj, Električni otpor, Električni potencijal, Električni vod, Električni vodič, Električno polje, Elektricitet, Elektrifikacija, Elektroda, Elektrolit, Elektrolitska disocijacija, Elektromotorna sila, Elektron, Elektrotehnika, Faradayevi zakoni elektrolize, Frekvencija, Georg Simon Ohm, Gibanje, Ion, Istosmjerna struja, Izmjenična električna struja, Jakost, Joseph Fourier, Jouleova toplina, Katoda, Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu, Konstanta, Koordinatni sustav, Kovine, Kulon, Kut, Kutna frekvencija, Magnetski tok, ..., Malteški križ, Membrana, Mišić, Mjerna jedinica, Mjerni instrument, Napon, Ohmov zakon, Om, Opeklina, Period, Pluća, Pol, Poluvodič, Prekidač, Proizvodnja električne energije, Sila, Sinus, Snaga struje i električna energija, Srce, Temperatura, Titranje, Tkivo, Tlak, Toplina, Vodovod, Volt, Voltmetar, Vrijeme (fizika). Proširite indeks (28 više) »

Amper

Amper (simbol: A) je osnovna jedinica SI sustava za jakost električne struje jednaka kulonu po sekundi.

Novi!!: Električna struja i Amper · Vidi više »

Ampermetar

Ampermetar je mjerni instrument namijenjen mjerenju jakosti električne struje u električnim krugovima.

Novi!!: Električna struja i Ampermetar · Vidi više »

Amplituda

Amplituda prikazane valne funkcije označena je kao ''y'' Amplituda je u fizici najveći otklon (elongacija) od srednje vrijednosti veličine kojom se opisuje val ili titranje.

Novi!!: Električna struja i Amplituda · Vidi više »

André-Marie Ampère

André-Marie Ampère (Lyon, 20. siječnja 1775. - Marseille, 10. lipnja 1836.), francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof.

Novi!!: Električna struja i André-Marie Ampère · Vidi više »

Anoda

galvanskom članku Anoda je elektroda na nekoj napravi ili elementu kroz koju električna struja teče u smjeru prema napravi ili elementu.

Novi!!: Električna struja i Anoda · Vidi više »

Aritmetička sredina

Aritmetička sredina je jedna od središnjih vrijednosti koje se koriste u statistici koji se računa za neki skup brojeva kao kvocijent zbroja članova i broja članova skupa, u matematičkoj notaciji: Aritmetička sredina je u praksi najčešće korištena mjera centralne tendencije.

Novi!!: Električna struja i Aritmetička sredina · Vidi više »

Bakrov(II) sulfat pentahidrat

Modra galica. Bakrov(II) sulfat pentahidrat (tetraakva-bakrov(II)sulfat monohidrat, plavi vitriol, CuSO4 x 5 H2O) obliku je plavo-modrih prozirnih kristala poznat pod nazivom „modra galica“.

Novi!!: Električna struja i Bakrov(II) sulfat pentahidrat · Vidi više »

Baterija

Električna baterija je niz spojenih galvanskih članaka, međutim uobičajeno značenje naziva baterija također obuhvaća i samo jedan takav članak.

Novi!!: Električna struja i Baterija · Vidi više »

Cijev

Čelične cijevi. Skica osnovnih dimenzija cijevi koje nisu izrađene iz čelika: ''DN'' - nazivni promjer cijevi, ''Du'' - unutarnji promjer cijevi, ''Dv'' - vanjski promjer cijevi, ''s'' - debljina stijenke cijevi. Skica osnovnih dimenzija cijevi koje su izrađene iz čelika: ''DN'' - nazivni promjer cijevi, ''Du'' - unutarnji promjer cijevi, ''Dv'' - vanjski promjer cijevi, ''s'' - debljina stijenke cijevi. Valjanje šupljeg tijela Mannesmannovim postupkom: 1. dvostrano konusni valjci, 2. ingot, 3. trn, 4. čahura. Ugradnja cijevi (Belo Horizonte, Brazil). Plastične PVC cijevi. Cijevi i prirubnice od nehrđajućeg čelika. Cijev je izduženo šuplje i na obje strane otvoreno cilindrično tijelo čija je duljina većinom puno veća od njegovog promjera.

Novi!!: Električna struja i Cijev · Vidi više »

Cinkov sulfat

Cinkov sulfat (ZnSO4) s kristalnom vodom nastaje pri otapanju cinka ili cinkova oksida u sumpornoj kiselini.

Novi!!: Električna struja i Cinkov sulfat · Vidi više »

Dalekovod

Dalekovodni stupovi predviđeni za nošenje i zatezanje dalekovoda. čeličnih žica okruženih s 4 kružna sloja aluminijskih vodiča. Dalekovod je elektroenergetski nadzemni vod (slobodni vod, zračni vod) izmjenične ili istosmjerne struje visokog električnog napona koji služi za prijenos električne energije, bilo velikih snaga, bilo na velike udaljenosti, ili oboje.

Novi!!: Električna struja i Dalekovod · Vidi više »

Efektivna vrijednost električnog napona i struje

Pojam efektivne vrijednosti električnog napona i struje od temeljne je važnosti pri razmatranju rada i snage izmjeničnog električnog napona, odn.

Novi!!: Električna struja i Efektivna vrijednost električnog napona i struje · Vidi više »

Električna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Kirchhoffov zakon o električnoj struji: ''i''1 + ''i''4.

Novi!!: Električna struja i Električna struja · Vidi više »

Električna vodljivost

Električna vodljivost (znak: G) fizikalna je veličina definirana kao omjer jakosti električne struje i napona ako su oni nepromjenjivi s vremenom (istosmjerna električna struja i napon), a obrnuto je proporcionalna električnom otporu: pri čemu su: U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za električnu vodljivost simens (S).

Novi!!: Električna struja i Električna vodljivost · Vidi više »

Električne mreže

Primjer električne mreže Električne mreže su spojevi električnih elemenata kao što su otpornici, zavojnice, kondenzatori te naponskih i strujnih izvora.

Novi!!: Električna struja i Električne mreže · Vidi više »

Električni generator

Generatori su električni strojevi koji mehaničku energiju pretvaraju u električnu energiju.

Novi!!: Električna struja i Električni generator · Vidi više »

Električni izvor

Električne izvore možemo prema načinu nastanka električne energije podijeliti na električne generatore, kemijske izvore električne energije te na neke druge električne izvore koji tek trebaju ući u širu primjenu, a koje ne možemo smatrati niti električnim generatorima niti kemijskim izvorima.

Novi!!: Električna struja i Električni izvor · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Električna struja i Električni naboj · Vidi više »

Električni otpor

m. Ω. Električni otpor (oznaka R) je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine električnog vodiča ili električnog izolatora na tok električne struje.

Novi!!: Električna struja i Električni otpor · Vidi više »

Električni potencijal

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. naboja. Električni potencijal (oznaka V ili φ) je skalarna fizikalna veličina koja opisuje potencijalnu energiju električki nabijene čestice u statičkom električnom polju.

Novi!!: Električna struja i Električni potencijal · Vidi više »

Električni vod

Električni vod u zaštitnoj plastičnoj cijevi. Ugradnja električnih vodova. Električni vod je skup od jednog ili više električnih vodiča, električnih izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, raspodjelu, razvođenje i priključivanje električne energije ili u telekomunikacijske svrhe (prijenos i razvođenje analognih ili digitalnih signala u javnim i posebnim mrežama, te telekomunikacijskim instalacijama u građevinama i drugim objektima).

Novi!!: Električna struja i Električni vod · Vidi više »

Električni vodič

bakra danas se upotrebljavaju za vodiče samo u unutrašnjim instalacijama zgrada, jer se mogu lako savijati. Alučel (skraćeno od aluminij-čelik) ili alučel vodič je naziv za materijal od kojega se izrađuje jedna vrsta kombiniranih električnih vodiča za dalekovode. Električni vodič je električki vodljiva tvar, to jest tvar kroz koju električna struja može stalno (kontinuirano) teći.

Novi!!: Električna struja i Električni vodič · Vidi više »

Električno polje

Prikaz električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Način rada elektroskopa s kuglicom. Električno polje je prostor u kojem električni naboj djeluje privlačnom (odnosno odbojnom) silom na drugo električno tijelo.

Novi!!: Električna struja i Električno polje · Vidi više »

Elektricitet

grmljavinske oluje. silom. Elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité  elektricitet, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017. Električni naboj je jedno od temeljnih očuvanih svojstava elementarnih čestica. Pojave vezane za naboj u mirovanju opisujemo granom fizike koju nazivamo elektrostatika. Naboj u mirovanju također nazivamo statičkim ili elektrostatičkim nabojem. Naboj u gibanju nazivamo električnom strujom, a povezane pojave opisujemo elektrodinamikom. Postojanje elektriciteta zapaža se u prostoru posredstvom elektromagnetskog polja koje nastaje oko naboja. Ako naboj miruje postoji samo električno polje, takozvano elektrostatsko polje. Naboj u pokretu stvara i magnetsku komponentu elektromagnetskog polja. Elektricitet je otkriven zapažanjem postojanja elektrostatskog polja (privlačenje sitnih predmeta) u blizini naelektriziranog štapića od jantara.

Novi!!: Električna struja i Elektricitet · Vidi više »

Elektrifikacija

Elektrifikacija je pojam koji se odnosi na postavljanje sistema tako da isti radi koristeći elektricitet.

Novi!!: Električna struja i Elektrifikacija · Vidi više »

Elektroda

cinkova sulfata), a elektroliti su odijeljeni poroznom membranom. elektrolize sa spojenim elektrodama pod naponom električne struje. Dijelovi obložene elektrode za zavarivanje. Elektroda (grč. ἤλεϰτρον: jantar + ὁδός: put), u elektrokemiji, je višefazni sustav u kojem se uspostavlja oksidoredukcijska ravnoteža između faze s elektronskom vodljivošću i faze s ionskom vodljivošću (otopine elektrolita).

Novi!!: Električna struja i Elektroda · Vidi više »

Elektrolit

cinkova sulfata), a elektroliti su odijeljeni poroznom membranom. Leclanchéov članak. gorivnog članka. Elektrolit je kemijski spoj koji je električki vodljiv ili to postaje u otopljenom ili rastaljenom stanju jer sadrži ili stvara pokretljive ione koji mogu prenositi električni naboj.

Novi!!: Električna struja i Elektrolit · Vidi više »

Elektrolitska disocijacija

vode. galvanskih članaka. natrijeva klorida: elektron s atoma natrija potpuno prelazi na atom klora. natrijeva klorida. Elektrolitska disocijacija je rastavljanje elektrolita na ione otapanjem ili taljenjem, što je uzrok električnoj vodljivosti njihovih otopina ili talina.

Novi!!: Električna struja i Elektrolitska disocijacija · Vidi više »

Elektromotorna sila

Elektromotorna sila je u elektrotehnici veličina kojom se izražava rad potreban za razdvajanje nosilaca električnih naboja u izvoru električne struje, pri čemu sila koja djeluje na električne naboje nije direktna posljedica električnog polja.

Novi!!: Električna struja i Elektromotorna sila · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Električna struja i Elektron · Vidi više »

Elektrotehnika

Elektrotehnika je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije.

Novi!!: Električna struja i Elektrotehnika · Vidi više »

Faradayevi zakoni elektrolize

električne struje. bakrenog sulfata (bakrenje). Faradayevi zakoni elektrolize su dva fizikalna zakona kojima je M. Faraday opisao proces elektrolize.

Novi!!: Električna struja i Faradayevi zakoni elektrolize · Vidi više »

Frekvencija

Primjer različitih frekvencija. Sinusoidni valovi različitih frekvencija; donji valovi imaju veću frekvenciju od onih iznad njih. Frekvencija (lat. frequentia: mnoštvo; oznaka f ili ν; učestalost, čestota) je fizikalna veličina koja iskazuje broj ponavljanja neke periodične pojave u jedinici vremena (periodično gibanje).

Novi!!: Električna struja i Frekvencija · Vidi više »

Georg Simon Ohm

električnog otpora među mjernim točkama. Georg Simon Ohm (Erlangen, 16. ožujka 1787. - München, 6. srpnja 1854.), njemački fizičar.

Novi!!: Električna struja i Georg Simon Ohm · Vidi više »

Gibanje

centripetalno ubrzanje ''a''. Radijvektor točke P. Gibanje je osnovni pojam u klasičnoj mehanici, određen (definiran) kao promjena položaja tijela u odnosu na neki sustav (referentni sustav) tijekom vremena.

Novi!!: Električna struja i Gibanje · Vidi više »

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr.

Novi!!: Električna struja i Ion · Vidi više »

Istosmjerna struja

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. membranom. otpora. Istosmjerna struja ili istosmjerna električna struja je električna struja koja ima u tijeku vremena stalnu ili konstantnu jakost i trajno jedan te isti smjer.

Novi!!: Električna struja i Istosmjerna struja · Vidi više »

Izmjenična električna struja

Efektivna vrijednost, 4.

Novi!!: Električna struja i Izmjenična električna struja · Vidi više »

Jakost

Jakost ili intenzitet (njem. Intensität, od lat. intensus: napregnut: općenito znači snaga, jakost, jačina, žestina; stupanj jačine djelovanja ili učinka) je mjera učinka fizikalnog djelovanja, dio je naziva mnogih fizikalnih veličina.

Novi!!: Električna struja i Jakost · Vidi više »

Joseph Fourier

Joseph Fourier (Auxerre, 21. ožujka 1768. – Pariz, 16. svibnja 1830.), francuski matematičar i fizičar.

Novi!!: Električna struja i Joseph Fourier · Vidi više »

Jouleova toplina

otpora. keramičkom kućištu. Bimetal. Električna žarulja. elektrolučnu peć. električnim otporom. elektrolučnog zavarivanja. Jouleova toplina je toplina koja nastaje pri prolasku električne struje kroz vodič zbog njegova otpora.

Novi!!: Električna struja i Jouleova toplina · Vidi više »

Katoda

Katoda je elektroda na nekoj napravi ili elementu kroz koju električna struja teče u smjeru prema vanjskom krugu.

Novi!!: Električna struja i Katoda · Vidi više »

Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu

Kirchhoffovi zakoni sadržani su u dvije matematičke jednakosti koje razmatraju očuvanje električnog naboja i energije u električnim krugovima, a prvi ih je formulirao Gustav Kirchhoff 1845.

Novi!!: Električna struja i Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu · Vidi više »

Konstanta

Newtonovom zakonu univerzalne gravitacije. Konstanta (od lat. constans, genitiv constantis: nepromjenljiv, postojan) ili stalnica je veličina koja zadržava istu vrijednost tijekom nekog procesa, promjenâ drugih veličina ili okolnosti.

Novi!!: Električna struja i Konstanta · Vidi više »

Koordinatni sustav

Kartezijev koordinatni sustav Koordinatni sustav je sustav u kojemu se položaj točaka i drugih objekata prikazuje brojevima koji se zovu koordinate.

Novi!!: Električna struja i Koordinatni sustav · Vidi više »

Kovine

Užareni metal u kovačnici Metali (kovine) su kemijski elementi koji zbog načina kojim se njihovi atomi povezuju (metalna veza) dobro provode električnu struju.

Novi!!: Električna struja i Kovine · Vidi više »

Kulon

Kulon (engl. coulomb, znak: C) je izvedena jedinica SI sustava za električni naboj.

Novi!!: Električna struja i Kulon · Vidi više »

Kut

Kut je dio ravnine omeđen dvama polupravcima koji se sijeku.

Novi!!: Električna struja i Kut · Vidi više »

Kutna frekvencija

Kutna frekvencija kružnog gibanja Kutna frekvencija ili kružna frekvencija je mjerna veličina kojom se kod periodičkih pojava kao što su jednoliko kružno gibanje i harmonijsko titranje izražava brzina promjene faznog kuta izraženog u radijanima: pa je kutna frekvencija jednaka umnošku punog kuta u radijanima s frekvencijom kruženja ili titranja: Korištenjem kružne frekvencije postiže se racionaliziranje formula, npr.

Novi!!: Električna struja i Kutna frekvencija · Vidi više »

Magnetski tok

tok prolazi. Vektori magnetskog toka su uvijek okomiti (normalni) na plohu. električne zavojnice. magnetskom polju. Magnetski tok ili magnetski fluks (oznaka Φ) je fizikalna veličina određena skalarnim umnoškom magnetske indukcije B i plohe ploštine (površine) S kroz koju taj tok prolazi: to jest za homogeno magnetsko polje i ravninski geometrijski lik ploštine S: Pojednostavljeno gledano, magnetski tok kroz neku ploštinu razmjeran je broju silnica koje prolaze kroz tu ploštinu.

Novi!!: Električna struja i Magnetski tok · Vidi više »

Malteški križ

Malteški križ 150px Malteški križ se često koristi u grbovima vatrogasnih postrojbi Suverenog malteškog vojnog reda Malteški križ je simbol časti i zaštite koji već stoljećima nose hrabri ljudi širom svijeta.

Novi!!: Električna struja i Malteški križ · Vidi više »

Membrana

Membrana (lat. membrana: opna) ili opna se susreće u biologiji i raznim područjima tehnike.

Novi!!: Električna struja i Membrana · Vidi više »

Mišić

Mišići su djelatni aktivni pokretači tijela.

Novi!!: Električna struja i Mišić · Vidi više »

Mjerna jedinica

platine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mjerna jedinica je odabrana, dogovorena i objavljena poznata vrijednost mjerne (fizikalne) veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju sve druge istovrsne veličine.

Novi!!: Električna struja i Mjerna jedinica · Vidi više »

Mjerni instrument

Sat mjeri vrijeme Kronometar Prikaz vodenog sata kojeg je napravio Ktesibije Aleksandrijski u 3. stoljeću pr. Kr. Promjena energije iz pravocrtnog kretanja u kružno kretanje Toplina je oblik energije, koja je djelomično potencijalna energija, a djelomično kinetička energija Sunčani sat Nogometaš će prenijeti svoju energiju na loptu, koja će izvršiti rad. Kod udarca veće snage, lopta će prije stići do cilja Pješčani sat Mjerni instrument služi za neposredno mjerenje fizikalnih mjerenih veličina.

Novi!!: Električna struja i Mjerni instrument · Vidi više »

Napon

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. naboja. voltmetra. Električni napon ili električna napetost (oznaka U) je razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga.

Novi!!: Električna struja i Napon · Vidi više »

Ohmov zakon

Ohmov zakon (nazvan po njemačkom fizičaru Georgu Simonu Ohmu) je zakon prema kojemu je jakost električne struje I u električnom vodiču, pri konstantnoj temperaturi, određena kao omjer električnoga napona U koji električnu struju prouzročuje i električnoga otpora R: I ostali oblici tog oblika zakona također se nazivaju po Ohmu: gdje je.

Novi!!: Električna struja i Ohmov zakon · Vidi više »

Om

Om (označava se velikim grčkim slovom Ω) je mjerna jedinica za električni otpor.

Novi!!: Električna struja i Om · Vidi više »

Opeklina

Opeklina drugog stupnja šake Opeklina je vrsta ozljede kože ili potkožnih tkiva izazvana toplinom, električnom strujom, kemijskim tvarima, trenjem ili radijacijom.

Novi!!: Električna struja i Opeklina · Vidi više »

Period

Animacija promjene perioda Period je u fizici veličina kojom se iskazuje trajanje jednog ciklusa periodične promjene, kao što je npr.

Novi!!: Električna struja i Period · Vidi više »

Pluća

Pluća i srce u prsnoj šupljini Bronhi i bronhiole u plućima čovjeka. Pluća (lat. pulmones) glavni su organ dišnoga sustava kopnenih kralježnjaka, nekih riba i nekih puževa (u puževa su primitivna pluća).

Novi!!: Električna struja i Pluća · Vidi više »

Pol

Pol (od lat. polus .

Novi!!: Električna struja i Pol · Vidi više »

Poluvodič

Poluvodič (engl. semiconductor) je materijal koji ima električnu vodljivost u sredini između izolatora i vodiča.

Novi!!: Električna struja i Poluvodič · Vidi više »

Prekidač

Prekidači su uređaji koji služe za uklapanje i sklapanje strujnih krugova, ali također i za zaštitu strujnih krugova od struja kratkog spoja.

Novi!!: Električna struja i Prekidač · Vidi više »

Proizvodnja električne energije

Izmjenični sinkroni električni generator s četiri para polova na rotoru. Leclansheov članak (baterija). Proizvodnja električne energije koristi električnu potencijalnu energiju koja nastaje odvajanjem elektrona iz elektronskih omotača atoma.

Novi!!: Električna struja i Proizvodnja električne energije · Vidi više »

Sila

Čvrsta ili nepomična kolotura za promjenu smjera sile. Trenje i sile na vodoravnoj podlozi. kosinu. Sila je vektorska fizikalna veličina (oznaka F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i strukture tijela, promjenu brzine tijela ili čestice to jest međudjelovanje fizikalnih sustava ili međudjelovanje sustava i polja.

Novi!!: Električna struja i Sila · Vidi više »

Sinus

Sinus je trigonometrijska funkcija.

Novi!!: Električna struja i Sinus · Vidi više »

Snaga struje i električna energija

Prolaskom kroz materijale električna struja ispoljava toplinski učinak, odnosno zagrijava materijal kroz koji prolazi.

Novi!!: Električna struja i Snaga struje i električna energija · Vidi više »

Srce

Presjek građe srca Srce je šuplji mišić, veličine stisnute šake, koji pumpa krv kroz krvne žile.

Novi!!: Električna struja i Srce · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Električna struja i Temperatura · Vidi više »

Titranje

opruge. Matematički je najjednostavnije sinusno titranje. njihala se prenosi na drugo preko užeta. bubnja. Titranje je periodičko mijenjanje neke fizikalne veličine, ponavljanje niza stanja u određenim vremenskim razmacima (intervalima).

Novi!!: Električna struja i Titranje · Vidi više »

Tkivo

emfizema pluća. Tkiva predstavljaju komplekse morfološki i fiziološki istovrsnih stanica zajedničkog porijekla i određene i vrlo često specifične funkcije.

Novi!!: Električna struja i Tkivo · Vidi više »

Tlak

ploštine ''A''. Tlak je fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu (pritisak), određena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: Mjerna jedinica tlaka je Paskal (znak Pa) ili njutn po metru kvadratnom (N/m2).

Novi!!: Električna struja i Tlak · Vidi više »

Toplina

toplinskim zračenjem (Sunčeva svjetlost). Sunčeva svjetlost svijetli kroz oblake. kinetičke energije molekula. temperaturom. provođenja ili kondukcije topline. toplinskim zrakama. Jouleov uređaj iz 1845. latentnu toplinu. valnim duljinama), koje pada na neku vodoravnu plohu. Prema unutrašnjosti Zemlja je sve toplija, a u dubinama većim od 18 metara ispod površine vanjske toplinske promjene temperature nemaju utjecaja. Znači, ovdje toplina ne dolazi izvana nego iz unutrašnjosti Zemlje. kemijsku tvar. Toplina, toplinska energija ili količina topline (oznaka Q) je fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega tijela na hladnije.

Novi!!: Električna struja i Toplina · Vidi više »

Vodovod

Čista pitka voda. Francuskoj. Sisku. Postrojenje za obradu komunalnih otpadnih voda u sjevernom Portugalu. Taloženje u prethodnim taložnicima (obično pravokutni oblik). povratnu ili reverzibilnu osmozu. Tipični hidrometar ili vodomjer za kućanstva. Vodovod ili vodoopskrbni sustav je sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, a dijelom i poljoprivrede.

Novi!!: Električna struja i Vodovod · Vidi više »

Volt

Volt (simbol: V) je mjerna jedinica SI sustava za električku razliku potencijala.

Novi!!: Električna struja i Volt · Vidi više »

Voltmetar

digitalna voltmetra. Voltmetar je mjerni instrument kojim se mjeri električni napon.

Novi!!: Električna struja i Voltmetar · Vidi više »

Vrijeme (fizika)

Sat mjeri vrijeme. Sat s klatnom (njihalom) ili ura njihalica. vodenog sata kojeg je napravio Ktesibije Aleksandrijski u 3. stoljeću pr. Kr. Vrijeme, u fizici, je temeljna fizikalna veličina koja obilježava trajanje zbivanja ili razmak između dvaju događaja.

Novi!!: Električna struja i Vrijeme (fizika) · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Intenzitet električne struje, Jakost električne struje, Jakost struje.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »