Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Besplatno
Brže od pregledniku!
 

Električna susceptibilnost

Indeks Električna susceptibilnost

Električna susceptibilnost (oznaka χe) je fizikalna veličina kojom se opisuje svojstvo dielektrika da se u električnom polju mogu polarizirati.

54 odnosi: Aceton, Amonijak, Barij, Beton, Celzij, Cijanovodična kiselina, Coulombov zakon, Dielektrična konstanta vakuuma, Dielektrik, Dijamant, Dipol, Električna vodljivost, Električni kapacitet, Električni kondenzator, Električni naboj, Električno polje, Elektroda, Etilen-glikol, Fluorovodična kiselina, Frekvencija, Glicerol, Grafit, Guma, Herc, Jedan, Materijal, Metanol, Mjerna jedinica, Mjerna veličina, Molekula, Papir, Permitivnosti, Polarizacija, Polietilen, Polistiren, Politetrafluoretilen, Relativna dielektrična permitivnost, Safir, Sila, Silicij, Silicijev dioksid, Soli, Staklo, Standardni tlak i temperatura, Stroncij, Sumporna kiselina, Tekućine, Temperatura, Titanijev dioksid, Tvar, ..., Vakuum, Voda, Vodikov peroksid, Zrak. Proširite indeks (4 više) »

Aceton

Struktura acetona Aceton (fran.: aceton, od acet- + on; dipropanon, dimetil-keton, propan-2-on, 2-propanon, CH3-CO-CH3, H3C-CO-CH3) je najjednostavniji i najvažniji alifatski keton.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Aceton · Vidi više »

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Amonijak · Vidi više »

Barij

Barij (od grčke riječi baris, što znači težak) je srebrnasti, mekani zemnoalkalijski metal kemijski sličan kalciju, ali od njega reaktivniji.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Barij · Vidi više »

Beton

Stari betonski zid Beton je smjesa cementa, agregata (drobljeni kameni, riječni separirani; određenih granulometrijskih svojstava), vode, i/ili dodataka betonu.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Beton · Vidi više »

Celzij

Celzijev stupanj (°C, ili samo Celzij) je mjerna jedinica temperature u izvedenom SI sustavu.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Celzij · Vidi više »

Cijanovodična kiselina

Cijanovodična kiselina (pruska kiselina, HCN(aq)) je otopina plina cijanovodika (HCN) u vodi.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Cijanovodična kiselina · Vidi više »

Coulombov zakon

Coulombov zakon je jedan od osnovnih zakona elektrostatike koji je 1785.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Coulombov zakon · Vidi više »

Dielektrična konstanta vakuuma

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. Dielektrična konstanta vakuuma, dielektrična permitivnost vakuuma, permitivnost vakuuma ili dielektričnost vakuuma (oznaka ε0) je prirodna ili fizikalna konstanta koja je jednaka recipročnoj vrijednosti umnoška magnetske permeabilnosti vakuuma μ0 i kvadrata brzine svjetlosti c u vakuumu (određena u SI sustavu): gdje je: c_0 - brzina svjetlosti u vakuumu, a \mu_0 - relativna permeabilnost vakuuma.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Dielektrična konstanta vakuuma · Vidi više »

Dielektrik

Polarizirani dielektrični materijal. Jantar je jedan od najboljih dielektričnih materijala (naravno poslije vakuuma). Polarizacija dielektrika. ''E'' je jakost električnoga polja (vanjsko) i ''P'' je inducirana polarizacija. Polarizacija paraelektrika. feroelektrika. Dielektrik ili izolator (eng. dielectric, njem. Isolator) je tvar ili medij koji ne vodi električnu struju, to jest vakuum i tvar koja sadrži zanemariv broj slobodnih elektrona i iona koji se mogu gibati pod utjecajem vanjskog električnog polja, odnosno svaka tvar kojoj je električna otpornost veća od 108 Ωm.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Dielektrik · Vidi više »

Dijamant

Mineral dijamant je alotropska modifikacija ugljika.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Dijamant · Vidi više »

Dipol

Zemljino magnetsko polje približno prestavlja magnetni dipol. Prikaz koji pokazuje električno polje koje stvara elemenarni električni dipol. vode je primjer polarne molekule, a veličina njihove polarnosti određena je električnim dipolnim momentom. Negativni naboj je predstavljen crvenom bojom, pozitivni naboj je prikazan plavom bojom, dok je bijelo neutralno. televizijski prijem. Pojam dipol ima više značenja.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Dipol · Vidi više »

Električna vodljivost

Električna vodljivost (znak: G) fizikalna je veličina definirana kao omjer jakosti električne struje i napona ako su oni nepromjenjivi s vremenom (istosmjerna električna struja i napon), a obrnuto je proporcionalna električnom otporu: pri čemu su: U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za električnu vodljivost simens (S).

Novi!!: Električna susceptibilnost i Električna vodljivost · Vidi više »

Električni kapacitet

električnih kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cjevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski. Način djelovanja elektroskopa. dielektrični materijal. Pločasti električni kondenzator. Električni kapacitet (oznaka C) je fizikalna veličina koja opisuje koliko električnoga naboja fizikalno tijelo može primiti uz određeno povećanje električnoga napona.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Električni kapacitet · Vidi više »

Električni kondenzator

Različite vrste električnih kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cjevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski. Prvi opisani električni kondenzator je nazvan Leidenska boca iz 1745. Pločasti električni kondenzator. Kondenzator promjenjivog kapaciteta. Blok kondenzatori su kondenzatori stalnog kapaciteta. tantalom. Elektrokemijski kondenzatori vrlo velikih kapaciteta ili superkondenzatori. Pri paralelnom spajanju spoje se međusobno sve plus obloge pojedinih kondenzatora i sve minus obloge. Pri serijskom spajanju spoji se minus pol jednog kondenzatora s plus polom drugog kondenzatora. Električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti) je dio (element) električnoga strujnoga kruga kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja razdvojenoga priključenjem električnoga napona između dviju vodljivih ploha (elektrode), međusobno odvojenih nevodljivim slojem (električni izolator ili dielektrik).

Novi!!: Električna susceptibilnost i Električni kondenzator · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Električni naboj · Vidi više »

Električno polje

Prikaz električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Način rada elektroskopa s kuglicom. Električno polje je prostor u kojem električni naboj djeluje privlačnom (odnosno odbojnom) silom na drugo električno tijelo.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Električno polje · Vidi više »

Elektroda

cinkova sulfata), a elektroliti su odijeljeni poroznom membranom. elektrolize sa spojenim elektrodama pod naponom električne struje. Dijelovi obložene elektrode za zavarivanje. Elektroda (grč. ἤλεϰτρον: jantar + ὁδός: put), u elektrokemiji, je višefazni sustav u kojem se uspostavlja oksidoredukcijska ravnoteža između faze s elektronskom vodljivošću i faze s ionskom vodljivošću (otopine elektrolita).

Novi!!: Električna susceptibilnost i Elektroda · Vidi više »

Etilen-glikol

Etilen-glikol (glikol, etandiol, 1,2-etandiol, etan-1,2-diol, monoetilen-glikol, etilen alkohol, C2H6O2, HOCH2CH2OH) je dvovalentni alkohol, najjednostavniji diol i najprostranjeniji glikol.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Etilen-glikol · Vidi više »

Fluorovodična kiselina

Fluorovodična kiselina (HF)(aq) vodena je otopina fluorovodika (obično 40%-tna).

Novi!!: Električna susceptibilnost i Fluorovodična kiselina · Vidi više »

Frekvencija

Primjer različitih frekvencija. Sinusoidni valovi različitih frekvencija; donji valovi imaju veću frekvenciju od onih iznad njih. Frekvencija (lat. frequentia: mnoštvo; oznaka f ili ν; učestalost, čestota) je fizikalna veličina koja iskazuje broj ponavljanja neke periodične pojave u jedinici vremena (periodično gibanje).

Novi!!: Električna susceptibilnost i Frekvencija · Vidi više »

Glicerol

Strukturna formula glicerola Glicerol (prema grč. glykys: sladak + ol; 1,2,3-propantriol, propan-1,2,3-triol, C3H8O3, CH2OH-CHOH-CH2OH, HOCH2CH(OH)CH2OH, E 422) je najjednostavniji alkohol s tri hidroksilne skupine.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Glicerol · Vidi više »

Grafit

Grafit Grafit (njem. Graphit, od grč. γράφεıν: pisati), heksagonska modifikacija ugljika, znatno raširenija od kubične modifikacije – dijamanta.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Grafit · Vidi više »

Guma

Gumica za brisanje. Sirovi kaučuk Guma (iz lat. cummi i starogr. kómmi te iz egipatskog kemai, kemá, kami) je prvotvorno označavao prirodni kaučuk ili kaučuku slične biljne tekučine koje kroz sušenje polimeriziraju i stvrdnu u elatičnu tvar.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Guma · Vidi više »

Herc

Tri svjetla sa blijeskovima, od najniže frekvencije (gore) do najviše (dolje): f je frekvencija Hertza ("Hz"), tj. broj bljeskanja po sekundi. T je vremensko razdoblje u sekundama ("s"), tj. broj sekundi po bljeskanju. Herc (znak: Hz) mjerna je jedinica za frekvenciju u Međunarodnom sustavu (SI) i ubraja se u izvedene jedinice SI.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Herc · Vidi više »

Jedan

Jedan je prvi broj u skupini prirodnih brojeva \mathbb.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Jedan · Vidi više »

Materijal

kovačnici. Stijene i minerali. obalne sekvoje izrazito crvene boje. Australiji. svile. plastike. Tehnička keramika: klizni ležaj. Stakloplastika (kajak) je primjer kompozitnog materijala. Materijal je čvrsta tvar koja ima masu i zauzima prostor.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Materijal · Vidi više »

Metanol

Strukturna formula metanola Kalotni model molekule metanola Metanol (metan + ol; ili metilni alkohol, drvni alkohol, metilalkohol, karbinol, hidroksimetan, metil hidrat, metil hidroksid, kolumbijski špirit, često skraćeno MeOH, CH3OH) je najjednostavniji alkohol.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Metanol · Vidi više »

Mjerna jedinica

platine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mjerna jedinica je odabrana, dogovorena i objavljena poznata vrijednost mjerne (fizikalne) veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju sve druge istovrsne veličine.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Mjerna jedinica · Vidi više »

Mjerna veličina

platine. tropske godine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mol je ona množina tvari u sustavu koji sadrži toliko elementarnih jedinki tvari koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 12 (12C). U jednom molu (0,012 kg) izotopa ugljika 12 ima Avogadrov broj jedinki, to jest 6,02214129 × 1023 atoma. duljine. teraherca kad mu jakost zračenja u tom smjeru iznosi 1/683 W/sr (vata po steradijanu). luk duljine jednake polumjeru (''b.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Mjerna veličina · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Molekula · Vidi više »

Papir

List papira Egipatski papirus Proizvodnja papira u prošlosti u Kini Papir (grčki pápyros; biljka papirus) je materijal koji se upotrebljava za pisanje, crtanje, tisak, pakiranje, itd.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Papir · Vidi više »

Permitivnosti

polarizacije (gore nepolarizan dielektrik i dolje polarizan dielektrik). Takav dielektrik zahtijeva manji električni tok da čestice budu električki nabijene (ima veću permitivnost) od praznog prostora ili vakuuma. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. Permitivnost (eng. permitivity, prema lat. permittere: dopustiti), dielektrična permitivnost ili dielektričnost (oznaka ε) je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj dielektrika na međudjelovanje električnih naboja.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Permitivnosti · Vidi više »

Polarizacija

Polarizacija (prema srednjovj. lat. polaris: polarni, od lat. polus: pol, stožer) može značiti usmjeravanje u suprotne strane; stjecanje polarnosti.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Polarizacija · Vidi više »

Polietilen

Polietilenski granulat. Kalotni model lanca polietilena Polietilen (polieten, politen, alkaten, PE-LD, LDPE, PE-HD, HDPE) je termoplastična masa koja nastaje polimerizacijom etilena.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Polietilen · Vidi više »

Polistiren

Ambalaža od ekspandiranog polistirena Polistiren je polimer stirena i jedan je od najčešćih plastičnih materijala.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Polistiren · Vidi više »

Politetrafluoretilen

Politetrafluoretilen (F2C.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Politetrafluoretilen · Vidi više »

Relativna dielektrična permitivnost

Bez opisa.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Relativna dielektrična permitivnost · Vidi više »

Safir

*Safir (dragi kamen).

Novi!!: Električna susceptibilnost i Safir · Vidi više »

Sila

Čvrsta ili nepomična kolotura za promjenu smjera sile. Trenje i sile na vodoravnoj podlozi. kosinu. Sila je vektorska fizikalna veličina (oznaka F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i strukture tijela, promjenu brzine tijela ili čestice to jest međudjelovanje fizikalnih sustava ili međudjelovanje sustava i polja.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Sila · Vidi više »

Silicij

Silicij (lat. silex.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Silicij · Vidi više »

Silicijev dioksid

Doline kvarcnog pijeska Silicijev dioksid (silicijev(IV) oksid, silika, SiO2) je prirodni mineral kremen, visokoga tališta i velike čvrstoće.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Silicijev dioksid · Vidi više »

Soli

Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom vezom građeni od kationa (metalnih atoma) i kiselinskog ostatka.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Soli · Vidi više »

Staklo

StakloStaklo je uglavnom amorfni silicijev dioksid.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Staklo · Vidi više »

Standardni tlak i temperatura

Standardni tlak i temperatura (standardni uvjeti, s.u., STP) prihvaćeni su uvjeti za eksperimentalna mjerenja u znanosti, sa svrhom olakšanog uspoređivanja različitih podataka.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Standardni tlak i temperatura · Vidi više »

Stroncij

Stroncij je mekani, srebrnastobijeli metal, koji na zraku poprima žućkastu boju.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Stroncij · Vidi više »

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina Sumporna kiselina ili sulfatna kiselina (H2SO4, po IUPACu - dihidrogensulfat) bezbojna je uljasta tekućina i jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Sumporna kiselina · Vidi više »

Tekućine

gibati. dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Cijevna libela. vode jasno se vidi u svemiru. gustoće. vode omogućava da se kukac gazivoda kreće po njezinoj površini. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Tekućine · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Temperatura · Vidi više »

Titanijev dioksid

Titanijev dioksid ili titanijev(IV) oksid (TiO2) javlja se u tri kristalne modifikacije: tetragonskoj (mineral rutil), romboedarskoj (mineral brukit) i drugoj tetragonskoj (mineral anatas).

Novi!!: Električna susceptibilnost i Titanijev dioksid · Vidi više »

Tvar

Tvar je pojavni vid materije koji se očituje kao određena masa i volumen, tj.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Tvar · Vidi više »

Vakuum

U klasičnoj fizici vakuum je prazan prostor bez bilo kakve materije ili fizikalnih polja.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Vakuum · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Voda · Vidi više »

Vodikov peroksid

Vodikov peroksid (H2O2) je kemijski spoj vodika i kisika.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Vodikov peroksid · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Električna susceptibilnost i Zrak · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »