Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Relativna dielektrična permitivnost

Indeks Relativna dielektrična permitivnost

Bez opisa.

54 odnosi: Aceton, Amonijak, Barij, Beton, Celzij, Charles-Augustin de Coulomb, Cijanovodična kiselina, Coulombov zakon, Dielektrična konstanta vakuuma, Dielektrik, Dijamant, Dipol, Električna vodljivost, Električni kapacitet, Električni kondenzator, Električni naboj, Električno polje, Elektricitet, Elektroda, Elektrostatika, Etilen-glikol, Fluorovodična kiselina, Frekvencija, Glicerol, Grafit, Guma, Herc, Materijal, Metanol, Mjerna jedinica, Mjerna veličina, Molekula, Papir, Permitivnosti, Polietilen, Polistiren, Politetrafluoretilen, Safir, Sila, Silicij, Silicijev dioksid, Soli, Staklo, Standardni tlak i temperatura, Stroncij, Sumporna kiselina, Tekućine, Temperatura, Titanijev dioksid, Tvar, ..., Vakuum, Voda, Vodikov peroksid, Zrak. Proširite indeks (4 više) »

Aceton

Struktura acetona Aceton (fran.: aceton, od acet- + on; dipropanon, dimetil-keton, propan-2-on, 2-propanon, CH3-CO-CH3, H3C-CO-CH3) je najjednostavniji i najvažniji alifatski keton.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Aceton · Vidi više »

Amonijak

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Amonijak · Vidi više »

Barij

Barij (od grčke riječi baris, što znači težak) je srebrnasti, mekani zemnoalkalijski metal kemijski sličan kalciju, ali od njega reaktivniji.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Barij · Vidi više »

Beton

Stari betonski zid Beton je smjesa cementa, agregata (drobljeni kameni, riječni separirani; određenih granulometrijskih svojstava), vode, i/ili dodataka betonu.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Beton · Vidi više »

Celzij

Celzijev stupanj (°C, ili samo Celzij) je mjerna jedinica temperature u izvedenom SI sustavu.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Celzij · Vidi više »

Charles-Augustin de Coulomb

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. Coulombovo torziono njihalo ili torzijska vaga. Trenje na vodoravnoj (horizontalnoj) podlozi. Charles-Augustin de Coulomb (Angoulême, 14. lipnja 1736. – Pariz, 23. kolovoza 1806.), francuski fizičar.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Charles-Augustin de Coulomb · Vidi više »

Cijanovodična kiselina

Cijanovodična kiselina (pruska kiselina, HCN(aq)) je otopina plina cijanovodika (HCN) u vodi.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Cijanovodična kiselina · Vidi više »

Coulombov zakon

Coulombov zakon je jedan od osnovnih zakona elektrostatike koji je 1785.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Coulombov zakon · Vidi više »

Dielektrična konstanta vakuuma

elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. Dielektrična konstanta vakuuma, dielektrična permitivnost vakuuma, permitivnost vakuuma ili dielektričnost vakuuma (oznaka ε0) je prirodna ili fizikalna konstanta koja je jednaka recipročnoj vrijednosti umnoška magnetske permeabilnosti vakuuma μ0 i kvadrata brzine svjetlosti c u vakuumu (određena u SI sustavu): gdje je: c_0 - brzina svjetlosti u vakuumu, a \mu_0 - relativna permeabilnost vakuuma.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Dielektrična konstanta vakuuma · Vidi više »

Dielektrik

Polarizirani dielektrični materijal. Jantar je jedan od najboljih dielektričnih materijala (naravno poslije vakuuma). Polarizacija dielektrika. ''E'' je jakost električnoga polja (vanjsko) i ''P'' je inducirana polarizacija. Polarizacija paraelektrika. feroelektrika. Dielektrik ili izolator (eng. dielectric, njem. Isolator) je tvar ili medij koji ne vodi električnu struju, to jest vakuum i tvar koja sadrži zanemariv broj slobodnih elektrona i iona koji se mogu gibati pod utjecajem vanjskog električnog polja, odnosno svaka tvar kojoj je električna otpornost veća od 108 Ωm.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Dielektrik · Vidi više »

Dijamant

Mineral dijamant je alotropska modifikacija ugljika.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Dijamant · Vidi više »

Dipol

Zemljino magnetsko polje približno prestavlja magnetni dipol. Prikaz koji pokazuje električno polje koje stvara elemenarni električni dipol. vode je primjer polarne molekule, a veličina njihove polarnosti određena je električnim dipolnim momentom. Negativni naboj je predstavljen crvenom bojom, pozitivni naboj je prikazan plavom bojom, dok je bijelo neutralno. televizijski prijem. Pojam dipol ima više značenja.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Dipol · Vidi više »

Električna vodljivost

Električna vodljivost (znak: G) fizikalna je veličina definirana kao omjer jakosti električne struje i napona ako su oni nepromjenjivi s vremenom (istosmjerna električna struja i napon), a obrnuto je proporcionalna električnom otporu: pri čemu su: U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za električnu vodljivost simens (S).

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Električna vodljivost · Vidi više »

Električni kapacitet

električnih kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cjevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski. Način djelovanja elektroskopa. dielektrični materijal. Pločasti električni kondenzator. Električni kapacitet (oznaka C) je fizikalna veličina koja opisuje koliko električnoga naboja fizikalno tijelo može primiti uz određeno povećanje električnoga napona.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Električni kapacitet · Vidi više »

Električni kondenzator

Različite vrste električnih kondenzatora: višeslojni keramički, disk-keramički, višeslojni folijski, cjevasti keramički, polistirolski (aksijalni i radijalni), elektrolitski. Prvi opisani električni kondenzator je nazvan Leidenska boca iz 1745. Pločasti električni kondenzator. Kondenzator promjenjivog kapaciteta. Blok kondenzatori su kondenzatori stalnog kapaciteta. tantalom. Elektrokemijski kondenzatori vrlo velikih kapaciteta ili superkondenzatori. Pri paralelnom spajanju spoje se međusobno sve plus obloge pojedinih kondenzatora i sve minus obloge. Pri serijskom spajanju spoji se minus pol jednog kondenzatora s plus polom drugog kondenzatora. Električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti) je dio (element) električnoga strujnoga kruga kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja razdvojenoga priključenjem električnoga napona između dviju vodljivih ploha (elektrode), međusobno odvojenih nevodljivim slojem (električni izolator ili dielektrik).

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Električni kondenzator · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Električni naboj · Vidi više »

Električno polje

Prikaz električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Način rada elektroskopa s kuglicom. Električno polje je prostor u kojem električni naboj djeluje privlačnom (odnosno odbojnom) silom na drugo električno tijelo.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Električno polje · Vidi više »

Elektricitet

grmljavinske oluje. silom. Elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité  elektricitet, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017. Električni naboj je jedno od temeljnih očuvanih svojstava elementarnih čestica. Pojave vezane za naboj u mirovanju opisujemo granom fizike koju nazivamo elektrostatika. Naboj u mirovanju također nazivamo statičkim ili elektrostatičkim nabojem. Naboj u gibanju nazivamo električnom strujom, a povezane pojave opisujemo elektrodinamikom. Postojanje elektriciteta zapaža se u prostoru posredstvom elektromagnetskog polja koje nastaje oko naboja. Ako naboj miruje postoji samo električno polje, takozvano elektrostatsko polje. Naboj u pokretu stvara i magnetsku komponentu elektromagnetskog polja. Elektricitet je otkriven zapažanjem postojanja elektrostatskog polja (privlačenje sitnih predmeta) u blizini naelektriziranog štapića od jantara.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Elektricitet · Vidi više »

Elektroda

cinkova sulfata), a elektroliti su odijeljeni poroznom membranom. elektrolize sa spojenim elektrodama pod naponom električne struje. Dijelovi obložene elektrode za zavarivanje. Elektroda (grč. ἤλεϰτρον: jantar + ὁδός: put), u elektrokemiji, je višefazni sustav u kojem se uspostavlja oksidoredukcijska ravnoteža između faze s elektronskom vodljivošću i faze s ionskom vodljivošću (otopine elektrolita).

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Elektroda · Vidi više »

Elektrostatika

Istoimeni električni naboji se djelovanjem elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. CD-om. Elektrostatika je grana fizike koja se bavi istraživanjem električnih polja, sila i pojava nastalih među električnim nabojima koji miruju.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Elektrostatika · Vidi više »

Etilen-glikol

Etilen-glikol (glikol, etandiol, 1,2-etandiol, etan-1,2-diol, monoetilen-glikol, etilen alkohol, C2H6O2, HOCH2CH2OH) je dvovalentni alkohol, najjednostavniji diol i najprostranjeniji glikol.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Etilen-glikol · Vidi više »

Fluorovodična kiselina

Fluorovodična kiselina (HF)(aq) vodena je otopina fluorovodika (obično 40%-tna).

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Fluorovodična kiselina · Vidi više »

Frekvencija

Primjer različitih frekvencija. Sinusoidni valovi različitih frekvencija; donji valovi imaju veću frekvenciju od onih iznad njih. Frekvencija (lat. frequentia: mnoštvo; oznaka f ili ν; učestalost, čestota) je fizikalna veličina koja iskazuje broj ponavljanja neke periodične pojave u jedinici vremena (periodično gibanje).

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Frekvencija · Vidi više »

Glicerol

Strukturna formula glicerola Glicerol (prema grč. glykys: sladak + ol; 1,2,3-propantriol, propan-1,2,3-triol, C3H8O3, CH2OH-CHOH-CH2OH, HOCH2CH(OH)CH2OH, E 422) je najjednostavniji alkohol s tri hidroksilne skupine.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Glicerol · Vidi više »

Grafit

Grafit Grafit (njem. Graphit, od grč. γράφεıν: pisati), heksagonska modifikacija ugljika, znatno raširenija od kubične modifikacije – dijamanta.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Grafit · Vidi više »

Guma

Gumica za brisanje. Sirovi kaučuk Guma (iz lat. cummi i starogr. kómmi te iz egipatskog kemai, kemá, kami) je prvotvorno označavao prirodni kaučuk ili kaučuku slične biljne tekučine koje kroz sušenje polimeriziraju i stvrdnu u elatičnu tvar.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Guma · Vidi više »

Herc

Tri svjetla sa blijeskovima, od najniže frekvencije (gore) do najviše (dolje): f je frekvencija Hertza ("Hz"), tj. broj bljeskanja po sekundi. T je vremensko razdoblje u sekundama ("s"), tj. broj sekundi po bljeskanju. Herc (znak: Hz) mjerna je jedinica za frekvenciju u Međunarodnom sustavu (SI) i ubraja se u izvedene jedinice SI.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Herc · Vidi više »

Materijal

kovačnici. Stijene i minerali. obalne sekvoje izrazito crvene boje. Australiji. svile. plastike. Tehnička keramika: klizni ležaj. Stakloplastika (kajak) je primjer kompozitnog materijala. Materijal je čvrsta tvar koja ima masu i zauzima prostor.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Materijal · Vidi više »

Metanol

Strukturna formula metanola Kalotni model molekule metanola Metanol (metan + ol; ili metilni alkohol, drvni alkohol, metilalkohol, karbinol, hidroksimetan, metil hidrat, metil hidroksid, kolumbijski špirit, često skraćeno MeOH, CH3OH) je najjednostavniji alkohol.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Metanol · Vidi više »

Mjerna jedinica

platine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mjerna jedinica je odabrana, dogovorena i objavljena poznata vrijednost mjerne (fizikalne) veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju sve druge istovrsne veličine.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Mjerna jedinica · Vidi više »

Mjerna veličina

platine. tropske godine. pramjere ili etalona u odnosu na koji je definiran kilogram. stupnjevima Celzija (lijevo) i kelvina (desno). Mol je ona množina tvari u sustavu koji sadrži toliko elementarnih jedinki tvari koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 12 (12C). U jednom molu (0,012 kg) izotopa ugljika 12 ima Avogadrov broj jedinki, to jest 6,02214129 × 1023 atoma. duljine. teraherca kad mu jakost zračenja u tom smjeru iznosi 1/683 W/sr (vata po steradijanu). luk duljine jednake polumjeru (''b.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Mjerna veličina · Vidi više »

Molekula

vode, molekulske formule H2O Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar a građena je od dvaju ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Molekula · Vidi više »

Papir

List papira Egipatski papirus Proizvodnja papira u prošlosti u Kini Papir (grčki pápyros; biljka papirus) je materijal koji se upotrebljava za pisanje, crtanje, tisak, pakiranje, itd.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Papir · Vidi više »

Permitivnosti

polarizacije (gore nepolarizan dielektrik i dolje polarizan dielektrik). Takav dielektrik zahtijeva manji električni tok da čestice budu električki nabijene (ima veću permitivnost) od praznog prostora ili vakuuma. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. Permitivnost (eng. permitivity, prema lat. permittere: dopustiti), dielektrična permitivnost ili dielektričnost (oznaka ε) je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj dielektrika na međudjelovanje električnih naboja.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Permitivnosti · Vidi više »

Polietilen

Polietilenski granulat. Kalotni model lanca polietilena Polietilen (polieten, politen, alkaten, PE-LD, LDPE, PE-HD, HDPE) je termoplastična masa koja nastaje polimerizacijom etilena.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Polietilen · Vidi više »

Polistiren

Ambalaža od ekspandiranog polistirena Polistiren je polimer stirena i jedan je od najčešćih plastičnih materijala.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Polistiren · Vidi više »

Politetrafluoretilen

Politetrafluoretilen (F2C.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Politetrafluoretilen · Vidi više »

Safir

*Safir (dragi kamen).

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Safir · Vidi više »

Sila

Čvrsta ili nepomična kolotura za promjenu smjera sile. Trenje i sile na vodoravnoj podlozi. kosinu. Sila je vektorska fizikalna veličina (oznaka F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i strukture tijela, promjenu brzine tijela ili čestice to jest međudjelovanje fizikalnih sustava ili međudjelovanje sustava i polja.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Sila · Vidi više »

Silicij

Silicij (lat. silex.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Silicij · Vidi više »

Silicijev dioksid

Doline kvarcnog pijeska Silicijev dioksid (silicijev(IV) oksid, silika, SiO2) je prirodni mineral kremen, visokoga tališta i velike čvrstoće.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Silicijev dioksid · Vidi više »

Soli

Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom vezom građeni od kationa (metalnih atoma) i kiselinskog ostatka.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Soli · Vidi više »

Staklo

StakloStaklo je uglavnom amorfni silicijev dioksid.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Staklo · Vidi više »

Standardni tlak i temperatura

Standardni tlak i temperatura (standardni uvjeti, s.u., STP) prihvaćeni su uvjeti za eksperimentalna mjerenja u znanosti, sa svrhom olakšanog uspoređivanja različitih podataka.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Standardni tlak i temperatura · Vidi više »

Stroncij

Stroncij je mekani, srebrnastobijeli metal, koji na zraku poprima žućkastu boju.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Stroncij · Vidi više »

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina Sumporna kiselina ili sulfatna kiselina (H2SO4, po IUPACu - dihidrogensulfat) bezbojna je uljasta tekućina i jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Sumporna kiselina · Vidi više »

Tekućine

gibati. dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Cijevna libela. vode jasno se vidi u svemiru. gustoće. vode omogućava da se kukac gazivoda kreće po njezinoj površini. Tekućine ili kapljevine su tvari u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, gotovo potpunu, nestlačivost.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Tekućine · Vidi više »

Temperatura

kinetičke energije molekula. Toplinske vibracije dijelova bjelančevine: amplituda vibracija raste s temperaturom. Zemlji. °C). °C). Galilejev termometar. Temperatura (lat.: zagrijanost, toplina; oznaka t, T, τ ili θ) je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Međunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Temperatura · Vidi više »

Titanijev dioksid

Titanijev dioksid ili titanijev(IV) oksid (TiO2) javlja se u tri kristalne modifikacije: tetragonskoj (mineral rutil), romboedarskoj (mineral brukit) i drugoj tetragonskoj (mineral anatas).

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Titanijev dioksid · Vidi više »

Tvar

Tvar je pojavni vid materije koji se očituje kao određena masa i volumen, tj.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Tvar · Vidi više »

Vakuum

U klasičnoj fizici vakuum je prazan prostor bez bilo kakve materije ili fizikalnih polja.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Vakuum · Vidi više »

Voda

'''Voda''' Voda na staklu Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Voda · Vidi više »

Vodikov peroksid

Vodikov peroksid (H2O2) je kemijski spoj vodika i kisika.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Vodikov peroksid · Vidi više »

Zrak

gravitacijskim silama. atmosfere. ugljikovog ciklusa. Zrak je smjesa plinova što je kao omotač vezana uz Zemlju pretežno gravitacijskim silama, sudjeluje u njezinoj vrtnji, tvori Zemljinu atmosferu i nužna je za život na Zemlji.

Novi!!: Relativna dielektrična permitivnost i Zrak · Vidi više »

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »