Logo
Unijapedija
Komunikacija
Dostupno na usluzi Google Play
Novi! Preuzimanje Unijapedija na Android ™!
Preuzimanje
Brže od pregledniku!
 

Subatomska čestica

Indeks Subatomska čestica

Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. beta-čestice). Prva ikad napravljena slika pozitrona. Subatomska čestica je čestica manja od atoma, bilo da su sastavni dio atoma (elektron, proton i neutron) ili nastaju pri sudarima čestica u akceleratorskim pokusima.

85 odnosi: Abdus Salam, Akcelerator čestica, Albert Einstein, Alfa-čestica, Anoda, Antitvar, Atom, Atomska jezgra, Čarobni kvark, Barion, Beta-čestica, Bose-Einsteinova statistika, Bozoni, Brzina svjetlosti, Carl David Anderson, CERN, Cijev, Demokrit, Dubinski kvark, Ekvivalencija mase i energije, Električni naboj, Elektromagnetsko zračenje, Elektron, Elektronski omotač atoma, Energija, Engleski jezik, Enrico Fermi, Ernest Rutherford, Fermi-Diracova statistika, Fermion, Fizičar, Fizika elementarnih čestica, Foton, Fundamentalne interakcije, Gama-čestica, Gluon, Graviton, Hadroni, Helij, Hideki Jukava, Higgsov bozon, Hipoteza, Ionizirajuće zračenje, Izotop, Jaka nuklearna sila, James Chadwick, Joseph John Thomson, Katoda, Kemijski element, Kinetička energija, ..., Kozmičke zrake, Kvant, Kvantna kromodinamika, Kvark, Laboratorij, Lepton, Magnetski moment, Magnetski monopol, Magnetsko polje, Malteški križ, Masa, Materija, Max Planck, Mezon, Mion, Murray Gell-Mann, Neutrino, Neutron, Nukleon, Paul Dirac, Peter Higgs, Pion, Pokus, Pozitron, Priroda, Proton, Spin, Standardni model, Stara Grčka, Steven Weinberg, Vodik, Vršni kvark, Vrijeme poluraspada, W i Z bozoni, Wolfgang Pauli. Proširite indeks (35 više) »

Abdus Salam

Abdus Salam (Jhang, 29. siječnja 1926. – Oxford, 21. rujna 1996.), pakistanski fizičar.

Novi!!: Subatomska čestica i Abdus Salam · Vidi više »

Akcelerator čestica

Muzeju znanosti u Londonu. izmjenično električno polje (1928.). alfa-čestice (protoni su prestavljeni crvenim kuglicama, a neutroni plavim kuglicama). izmjeničnim električnim poljem između dviju elektroda u obliku slova D, smještenih u vakuumskoj komori između polova velikoga i snažnoga magneta. Dio nekadašnjeg sinkrociklotrona (Orsay, Francuska). ubrzavanje. Velikog hadronskog sudarivača ili '''LHC'''-a. Kompaktni mionski solenoid ('''CMS''') detektor za Veliki hadronski sudarivač ('''LHC'''). Akcelerator čestica, ubrzivač čestica ili sudarivač je uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni i druge) stalnim ili izmjeničnim električnim poljima ubrzavaju do visokih kinetičkih energija.

Novi!!: Subatomska čestica i Akcelerator čestica · Vidi više »

Albert Einstein

Fotoelektrični učinak pokazuje isto dualizam: ulazni fotoni dolaze s lijeve strane i udaraju metalnu ploču (na dnu), izbijaju elektrone, koji su prikazani kako izliječu na desnu stranu. elipsu koja se polako okreće u svojoj ravnini (primjer Merkurova perihela). Albert Einstein(Ulm, 14. ožujka 1879. - Princeton, 18. travnja 1955.) bio je teorijski fizičar, prema jednom izboru najveći fizičar uopće.

Novi!!: Subatomska čestica i Albert Einstein · Vidi više »

Alfa-čestica

Alfa raspad Znak za opasnost od radioaktivnosti Alfa-zračenje može zaustaviti papir; beta-zračenje može zaustaviti aluminijski lim debeo nekoliko milimetara; a većinu gama-zračenja može zaustaviti desetak centimetara debela olovna ploča. Izvor alfa-čestica ispod detektora zračenja Braggova krivulja prikazuje broj ionizacijskih parova koje stvaraju alfa-čestice na raznim udaljenostima od izvora. tuneliranja ili tunelskog učinka. Granule 9. Prominencije. Alfa-čestica je čestica koja se sastoji od dva protona i dva neutrona.

Novi!!: Subatomska čestica i Alfa-čestica · Vidi više »

Anoda

galvanskom članku Anoda je elektroda na nekoj napravi ili elementu kroz koju električna struja teče u smjeru prema napravi ili elementu.

Novi!!: Subatomska čestica i Anoda · Vidi više »

Antitvar

Antitvar je struktura sastavljena od antičestica.

Novi!!: Subatomska čestica i Antitvar · Vidi više »

Atom

Stilizirani prikaz atoma litija. nm. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. Vrijeme poluraspada radioaktivnih izotopa ili radionuklida. Treba zapaziti da se teoretska linija za stabilne isotope ''Z''.

Novi!!: Subatomska čestica i Atom · Vidi više »

Atomska jezgra

Atomska jezgra izgrađena je od protona i neutrona.

Novi!!: Subatomska čestica i Atomska jezgra · Vidi više »

Čarobni kvark

Čarobni kvark ili c kvark (eng. charm quark) je vrsta elementarne čestice od kojih se satoji tvar, a prema masi je treći najteži kvark po redu između šest kvarkova.

Novi!!: Subatomska čestica i Čarobni kvark · Vidi više »

Barion

Oktet lakih bariona sa spinom 1/2 Barioni su fermioni na koje djeluje jaka sila, ili drugim riječima hadroni polucjelobrojnog spina.

Novi!!: Subatomska čestica i Barion · Vidi više »

Beta-čestica

Beta (minus) raspad Znak za opasnost od radioaktivnosti Alfa-zračenje može zaustaviti papir; beta-zračenje može zaustaviti aluminijski lim debeo nekoliko milimetara; a većinu gama-zračenja može zaustaviti desetak centimetara debela olovna ploča. Elektronski uhvat Beta-čestica je brzi elektron ili pozitron koji nastaje pri raspadu atomskih jezgri nekih radioaktivnih elemenata (tzv. beta raspad).

Novi!!: Subatomska čestica i Beta-čestica · Vidi više »

Bose-Einsteinova statistika

U kvantnoj statističkoj fizici, Bose-Einsteinova statistika opisuje distribuciju bozona po energetskim stanjima, u stanju termodinamičke ravnoteže.

Novi!!: Subatomska čestica i Bose-Einsteinova statistika · Vidi više »

Bozoni

Bozoni su čestice cjelobrojnog spina, zbog čega njihovo ponašanje u skupini opisuje Bose-Einsteinova statistika.

Novi!!: Subatomska čestica i Bozoni · Vidi više »

Brzina svjetlosti

Zemlje (udaljenost od 150 milijuna kilometara) Brzina svjetlosti je brzina širenja elektromagnetskih valova.

Novi!!: Subatomska čestica i Brzina svjetlosti · Vidi više »

Carl David Anderson

Carl David Anderson (New York, New York, 3. rujna 1905. – San Marino, Kalifornija, 11. siječnja 1991.), američki fizičar, najpoznatiji po otkriću pozitrona za što je 1936. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

Novi!!: Subatomska čestica i Carl David Anderson · Vidi više »

CERN

Države članice. Ulaz u zgradu Cern-a. ubrzavanje. CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; poslije Europski laboratorij za fiziku čestica), međunarodna institucija za nuklearna istraživanja kojoj su svrha fundamentalna istraživanja (bez izravnih tehnoloških ili komercijalnih ciljeva) na području fizike elementarnih čestica, osnovana 1954.

Novi!!: Subatomska čestica i CERN · Vidi više »

Cijev

Čelične cijevi. Skica osnovnih dimenzija cijevi koje nisu izrađene iz čelika: ''DN'' - nazivni promjer cijevi, ''Du'' - unutarnji promjer cijevi, ''Dv'' - vanjski promjer cijevi, ''s'' - debljina stijenke cijevi. Skica osnovnih dimenzija cijevi koje su izrađene iz čelika: ''DN'' - nazivni promjer cijevi, ''Du'' - unutarnji promjer cijevi, ''Dv'' - vanjski promjer cijevi, ''s'' - debljina stijenke cijevi. Valjanje šupljeg tijela Mannesmannovim postupkom: 1. dvostrano konusni valjci, 2. ingot, 3. trn, 4. čahura. Ugradnja cijevi (Belo Horizonte, Brazil). Plastične PVC cijevi. Cijevi i prirubnice od nehrđajućeg čelika. Cijev je izduženo šuplje i na obje strane otvoreno cilindrično tijelo čija je duljina većinom puno veća od njegovog promjera.

Novi!!: Subatomska čestica i Cijev · Vidi više »

Demokrit

Demokritova bista Demokrit je bio predsokratovski grčki filozof (rođen u Abderi-Traciji 460. - 370. pr. Kr.). Bio je Leukipov učenik i zajedno s njim je začetnik ideje da su sve stvari sačinjene od raznih neuništivih i nedjeljivih elemenata koje su zvali "atomi".

Novi!!: Subatomska čestica i Demokrit · Vidi više »

Dubinski kvark

Dubinski kvark ili b kvark (eng. bottom quark) je jedan od elementarnih čestica od kojih se sastoji tvar.

Novi!!: Subatomska čestica i Dubinski kvark · Vidi više »

Ekvivalencija mase i energije

Šetnji ideja, Njemačka. nuklearnih fisijskih lančanih reakcija: 1. atom uranija-235 hvata spori neutron i raspada se na dva nova atoma (fisioni fragmenti – barij-141 i kripton-92), oslobađajući 3 nova neutrona i ogromnu količinu energije vezanja (200 MeV), što prestavlja u ovom slučaju defekt mase. 2. jedan od tih neutrona bude uhvaćen od atoma uranija-238 i ne nastavlja reakciju. Drugi neutron napušta sustav bez da bude uhvaćen. Ipak, jedan od neutrona se sudara s novim atomom uranija-235, koji se raspada na dva nova atoma (fisioni fragmenti), oslobađajući 3 nova neutrona i ogromnu količinu energije vezanja (200 MeV), što je opet defekt mase. 3. dva se neutrona sudaraju s dva atoma uranija-235 i svaki se raspada i nastavlja reakciju. alfa-čestice (protoni su prestavljeni crvenim kuglicama, a neutroni plavim kuglicama). Količina energije koja je oslobođena iznosi 22,4 MeV (defekt mase). Nuklearna energija vezanja po nukleonu za neke izotope. Ekvivalencija mase i energije ili Einsteinova relacija kaže da svakomu tijelu,koje miruje, treba pripisati energiju koja je jednaka umnošku mase toga tijela i kvadrata brzine svjetlosti.

Novi!!: Subatomska čestica i Ekvivalencija mase i energije · Vidi više »

Električni naboj

električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. Crookesova cijev (2 pogleda): na svjetlu i u tami. Elektroni putuju ravno s lijeve strane gdje je katoda, na desnu stranu gdje je anoda (žica na dnu cijevi desno). Kao dokaz struje elektrona postavljen je Malteški križ koji baca sjenu na desnu stranu cijevi. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. električnog polja između dva točkasta naboja. Električni naboj ili količina elektriciteta (oznaka q ili Q) je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama.

Novi!!: Subatomska čestica i Električni naboj · Vidi više »

Elektromagnetsko zračenje

Spektar elektromagnetskih valova s istaknutim dijelom vidljive svjetlosti. Svjetlost je elektromagnetski val. brzini svjetlosti. Elektromagnetsko zračenje predstavlja elektromagnetske valove kraćih valnih duljina: infracrveno, ultraljubičasto, rendgensko i gama-zračenje.

Novi!!: Subatomska čestica i Elektromagnetsko zračenje · Vidi više »

Elektron

dualizam). električnog polja koje okružuje pozitivni (crveno) i negativni (plavo) električni naboj. elektrostatičke sile odbijaju, a naboji suprotnog predznaka privlače. nm. valne duljine \lambda koji dolazi s lijeve strane, sudara se sa slobodnim elektronom, pa se zatim stvara novi foton valne duljine \lambda' koji se raspršuje pod kutem \theta. električnog naboja: elektron ima negativan ''q'' tako da putanja ide prema gore. Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona. fotoelektričnog učinka. atomske orbitale na različitim energetskim razinama. Svijetlija područja pokazuju mjesta gdje se elektron najvjerovatnije može naći. Elektronski uhvat. Elektron je negativno nabijena, stabilna subatomska čestica.

Novi!!: Subatomska čestica i Elektron · Vidi više »

Elektronski omotač atoma

Elektronski omotač atoma je slojeviti omotač oko jezgre atoma u kojemu se nalaze elektroni.

Novi!!: Subatomska čestica i Elektronski omotač atoma · Vidi više »

Energija

toplinsku energiju. Nacionalnog parka Krka). Energija vjetra: Vjetroelektrana Vrataruša kod Senja, se nalazi na obroncima Velebita i bila je najveća vjetroelektrana u Hrvatskoj, s instaliranom snagom od 42 MW. gibanju. Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru. Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost.

Novi!!: Subatomska čestica i Energija · Vidi više »

Engleski jezik

aquaDržave u kojima je engleski jezik samo službeni Engleski jezik (ISO 639-3), jedan od dva jezika engleske podskupine zapadnogermanskih jezika kojim govori preko 328.008.000 milijuna ljudi, a poznaje ga 508,000,000 širom svijeta, od čega većina živi na području UK-a (55.000.000; 1984)), SAD-a (210.000.000; 1984), Australija (15.682.000; 1987), Novi Zeland (3.213.000; 1987), Irska (2.600.000; 1983), Zimbabve (375.490; 1969), Singapur (227.000; 1985), Liberija (69.000; 1993), Izrael (100.000; 1993), etc. U svakoj od nabrojanih država govori se zasebna nacionalna standardna varijanta engleskog jezika i svaka ima određene jezične posebnosti koje su zabilježene i u kodificirajućim knjigama pojedine države (rječniku, gramatici i pravopisu). Stoga se engleski jezik u sociolingvistici klasificira kao policentrični standardni jezik, kakvi su i drugi veći europski jezici.

Novi!!: Subatomska čestica i Engleski jezik · Vidi više »

Enrico Fermi

Enrico Fermi (Rim 29. rujna, 1901. - Chicago 28. studenog, 1954.), talijanski i američki fizičar.

Novi!!: Subatomska čestica i Enrico Fermi · Vidi više »

Ernest Rutherford

beta-čestice. alfa-čestice (protoni su prestavljeni crvenim kuglicama, a neutroni plavim kuglicama). Pokus s alfa-česticama i zlatnim listićem. Thomsonov model atoma. ''Donja slika'': Dobiveni rezultati: samo mali dio alfa-čestice skreće, pokazujući da postoji pozitivan naboj u atomskoj jezgri (treba napomenuti da mjere nisu stvarne, atomska jezgra je još puno manja). To je Rutherfordov model atoma. Rutherfordov model atoma ili planetarni model atoma: elektroni (zeleno) i atomska jezgra (crveno). Ernest Rutherford (Nelson, Novi Zeland, 30. kolovoza 1871. – Cambridge, 19. listopada 1937.) bio je britanski i novozelandski kemičar i fizičar.

Novi!!: Subatomska čestica i Ernest Rutherford · Vidi više »

Fermi-Diracova statistika

'''Fermi-Diracova distribucija''' kao funkcija omjera ε/μ ucrtana za 4 različite temperature U kvantnoj statističkoj fizici, Fermi-Diracova statistika opisuje distribuciju fermiona po energetskim stanjima, u stanju termodinamičke ravnoteže.

Novi!!: Subatomska čestica i Fermi-Diracova statistika · Vidi više »

Fermion

Fermioni su čestice polucjelobrojnog spina, zbog čega njihovo ponašanje u skupini opisuje Fermi-Diracova statistika, pa tako za njih vrijedi i Paulijev princip isključenja.

Novi!!: Subatomska čestica i Fermion · Vidi više »

Fizičar

Fizičari su znanstvenici kojima je područje interesa i istraživanja fizika.

Novi!!: Subatomska čestica i Fizičar · Vidi više »

Fizika elementarnih čestica

Fizika elementarnih čestica je grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih sastavnih dijelova tvari i zračenja.

Novi!!: Subatomska čestica i Fizika elementarnih čestica · Vidi više »

Foton

Foton je elementarna čestica cjelobrojnog spina, kvant elektromagnetskog zračenja, koji se u vakuumu giba brzinom svjetlosti c. Nema masu mirovanja, a sadrži energiju Energija fotona može se prikazati i u drugom obliku, koji je matematički korektan a čini se da daje uvid u prirodu fotona i Planckove konstante: Planckova konstanta mogla bi biti energija fotona koji ima periodu od T.

Novi!!: Subatomska čestica i Foton · Vidi više »

Fundamentalne interakcije

Fundamentalne interakcije ili osnovne sile djeluju između čestica, a njihovo se međudjelovanje ne može objasniti pomoću drugih sila.

Novi!!: Subatomska čestica i Fundamentalne interakcije · Vidi više »

Gama-čestica

Prikaz gama-zračenja (γ-čestica) iz atomske jezgre Znak za opasnost od radioaktivnosti Linearni koeficijent za slabljenje mlaza gama zraka (''μ'') zbog prolaza kroz aluminij (atomski broj Z.

Novi!!: Subatomska čestica i Gama-čestica · Vidi više »

Gluon

Gluoni (od) su elementarne čestice koje su odgovorne za jaku nuklearnu silu, tj.

Novi!!: Subatomska čestica i Gluon · Vidi više »

Graviton

Graviton je hipotetska (ne dokazana) čestica koja bi trebala služiti kao prenosnik gravitacijske interakcije poput fotona kod elektromagnetske.

Novi!!: Subatomska čestica i Graviton · Vidi više »

Hadroni

Hadroni su kompozitne čestice na koje djeluje jaka sila.

Novi!!: Subatomska čestica i Hadroni · Vidi više »

Helij

Sunce), otkrio je Pierre Janssen 1868.

Novi!!: Subatomska čestica i Helij · Vidi više »

Hideki Jukava

Hideki Jukava (湯川 秀樹, Jukava Hideki, Tokio, Japan, 23. siječnja 1907. – Kjoto, Japan, 8. rujna 1981.) bio je japanski teorijski fizičar i prvi Japanac koji je dobio Nobelovu nagradu.

Novi!!: Subatomska čestica i Hideki Jukava · Vidi više »

Higgsov bozon

Simulacija hipotetskog raspada Higgsovog bozona Higgsov bozon ili Higgsova čestica je elementarna čestica kojom se prema Standardnom modelu objašnjava masa drugih čestica, a posebno zašto su W i Z bozoni toliko masivni za razliku od fotona koji nema masu.

Novi!!: Subatomska čestica i Higgsov bozon · Vidi više »

Hipoteza

Hipoteza je predloženo objašnjenje fenomena ili razumna pretpostavka koje predlaže moguću korelaciju između više fenomena.

Novi!!: Subatomska čestica i Hipoteza · Vidi više »

Ionizirajuće zračenje

Znak za opasnost od radioaktivnosti Ionizirajuće zračenje je pojava prijenosa energije u obliku fotona (kvanti elektromagnetskog zračenja) ili masenih čestica, a koje ima dovoljno energije da u međudjelovanju s kemijskom tvari ionizira tu tvar.

Novi!!: Subatomska čestica i Ionizirajuće zračenje · Vidi više »

Izotop

atomskoj jezgri. S lijeva na desno: procijum 1H je bez neutrona, deuterij 2H s jednim neutronom i tricij 3H s dva neutrona. atomskih jezgri. Fotografska ploča koju je snimio Joseph John Thomson, a u desnom donjem kutu pokazuje oznake udaraca izotopa neona: 20Ne i 22Ne. Dempsterov maseni spektrometar iz 1918. Rutherfordov model atoma. nm. Izotop (grč. isos: isti, topos: mjesto) je atom istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji se međusobno razlikuje po broju neutrona u atomskoj jezgri, pa prema tome i po masenome broju, odnosno masi.

Novi!!: Subatomska čestica i Izotop · Vidi više »

Jaka nuklearna sila

Jaka nuklearna sila ili jaka sila je osnovna sila koju prenose gluoni, a djeluje na kvarkove, antikvarkove i same gluone.

Novi!!: Subatomska čestica i Jaka nuklearna sila · Vidi više »

James Chadwick

energije vezanja (200 MeV). 2. Jedan od tih neutrona bude uhvaćen od atoma uranija-238 i ne nastavlja reakciju. Drugi neutron napušta sustav bez da bude uhvaćen. Ipak, jedan od neutrona se sudara s novim atomom uranija-235, koji se raspada na dva nova atoma (fisioni fragmenti), oslobađajući 3 nova neutrona i ogromnu količinu energije vezanja (200 MeV). 3. Dva se neutrona sudaraju s dva atoma uranija-235 i svaki se raspada i nastavlja reakciju. James Chadwick (Manchester, 20. listopada 1891. - Cambridge, 24. srpnja 1974.), engleski fizičar.

Novi!!: Subatomska čestica i James Chadwick · Vidi više »

Joseph John Thomson

Aparatura kojom je J. J. Thomson izravno je povezao katodne zrake (elektrone) s negativnim nabojem Aparatura s kojom je J. J. Thomson pokazao da se zrake otklanjaju u električnom polju. Slovom C je označena katoda, s A anoda koja je kao i B imala prorez kroz koji su prolazile zrake. Ploče kondenzatora označene su s D i E. Kugla u desnom dijelu aparature imala je nacrtanu skalu kojom je mjerio otklon zrake. Otklon katodnih zraka (elektroni – plava linija) zbog utjecaja električnog polja (žuto). Thomsonov model atoma ili model pudinga sa šljivama. Sir Joseph John Thomson (Cheetham Hill, Manchester, 18. prosinca 1856. – Cambridge, 30. kolovoza 1940.), britanski fizičar.

Novi!!: Subatomska čestica i Joseph John Thomson · Vidi više »

Katoda

Katoda je elektroda na nekoj napravi ili elementu kroz koju električna struja teče u smjeru prema vanjskom krugu.

Novi!!: Subatomska čestica i Katoda · Vidi više »

Kemijski element

Kemijski element je skup svih istovrsnih atoma u prirodi (svemiru), koji u jezgri imaju isti broj protona, Kemijski elementi mogu imati više izotopa, dakle kemijski element je skup atoma jednog ili više izotopa.

Novi!!: Subatomska čestica i Kemijski element · Vidi više »

Kinetička energija

gibanju. Kada tijelo pada, njegova se potencijalna energija smanjuje i pretvara u kinetičku energiju. četverotaktnog motora. Kinetička energija (prema grč. ϰıνητıϰός: koji se giba, koji pokreće; oznaka Ek) je energija tijela u gibanju.

Novi!!: Subatomska čestica i Kinetička energija · Vidi više »

Kozmičke zrake

video verziju Kozmičke zrake ili kozmičko zračenje je zračenje visoke energije koje dopire na Zemlju iz svemira.

Novi!!: Subatomska čestica i Kozmičke zrake · Vidi više »

Kvant

valne duljine. fotoelektričnog učinka. nm. Kvant (od lat. quantum: koliko) je određeni najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta mjerna veličina može promijeniti.

Novi!!: Subatomska čestica i Kvant · Vidi više »

Kvantna kromodinamika

Kvantna kromodinamika (ili kraće QCD od) fizikalna je teorija koja opisuje jaku nuklearnu interakciju.

Novi!!: Subatomska čestica i Kvantna kromodinamika · Vidi više »

Kvark

Kvarkovi su subatomske čestice i jedna od dviju temeljnih građevnih struktura materije u Standardnom modelu (drugu temeljnu strukturu čine leptoni).

Novi!!: Subatomska čestica i Kvark · Vidi više »

Laboratorij

Medicinsko-biokemijski laboratorij Sveučilišta u Kölnu Laboratorij (od latinske riječi labor.

Novi!!: Subatomska čestica i Laboratorij · Vidi više »

Lepton

Leptoni su elementarne čestice na koje ne djeluje jaka sila, čime se razlikuju od kvarkova, a zajedno s njima ubrajaju se u fermione.

Novi!!: Subatomska čestica i Lepton · Vidi više »

Magnetski moment

ploštine petlje ''S''. električnu zavojnicu pušta električna struja, ona postaje elektromagnet, koji ima svoj magnetski moment. Magnetski moment ili magnetski dipolni moment (znak m ili μ) je vektorska fizikalna veličina kojom se opisuju svojstva stalnih magneta i električnih zavojnica kroz koje teče električna struja; umnožak je jakosti električne struje i ploštine petlje.

Novi!!: Subatomska čestica i Magnetski moment · Vidi više »

Magnetski monopol

U teorijskoj fizici, magnetski monopol je hipotetska čestica koja bi se laički dala opisati kao "magnet sa jednim polom", od kuda potječe i ime.

Novi!!: Subatomska čestica i Magnetski monopol · Vidi više »

Magnetsko polje

silnica magnetskog polja. sile. dijamagnetika (μd). Magnetsko polje je prostor oko prirodnih i umjetnih magneta i unutar njih u kojem djeluju magnetske sile.

Novi!!: Subatomska čestica i Magnetsko polje · Vidi više »

Malteški križ

Malteški križ 150px Malteški križ se često koristi u grbovima vatrogasnih postrojbi Suverenog malteškog vojnog reda Malteški križ je simbol časti i zaštite koji već stoljećima nose hrabri ljudi širom svijeta.

Novi!!: Subatomska čestica i Malteški križ · Vidi više »

Masa

pravcu dok ga neka vanjska sila ne prisili da to stanje promijeni. umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove međusobne udaljenosti. ubrzanje bilo kojega padajućeg tijela na površini Zemlje konstantno i da je jednako za sva tijela. Masa (lat. massa: tijesto  masa, "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015. Masa je mjera tromosti tijela. Tromost, ustrajnost ili inercija je svojstvo svakog tijela, po kojemu to tijelo ostaje u stanju mirovanja ako miruje, ili u stanju jednolikog gibanja po pravcu ako se giba, kao što je definirano u prvom Newtonovom zakonu gibanja. Osnovna mjerna jedinica mase je 1 kilogram. Masa tijela koje ima masu 1 kg jednaka je masi prautega, odnosno mjerna jedinica za masu - 1 kg izvedena je od mase pramjere (etalona) koji se čuva u Međunarodnom uredu za mjere i utege u Sevresu pokraj Pariza. Masu nekog tijela određuje se vaganjem - uspoređivanjem mase tijela s masom utega - tijela poznate mase. Ako vaga pokaže da su mase ovih tijela jednake (dođe do izjednačenja, kazaljka pokazuje na 0...) tada se zna da je masa tijela jednaka poznatoj masi utega. U svakodnevnom životu često se zamjenjuje s težinom, što je neispravno jer su to dvije različite fizikalne veličine. Masa je mjera tromosti tijela, dok je težina sila koja ovisi o gravitaciji; masa se mjeri vagom, a težina dinamometrom; masa se izražava u kilogramima, a težina u njutnima). Osim kao svojstvo tromosti (inercije), masa se pojavljuje u klasičnoj fizici kao izvor sile gravitacije, u skladu sa Newtonovom zakonom gravitacije.

Novi!!: Subatomska čestica i Masa · Vidi više »

Materija

Higgsovim bozonom Materija je u fizikalnom smislu svaka pojavnost u svemiru koja čini njegove dijelove, te se očituje kroz tvar, valove, energiju i informaciju.

Novi!!: Subatomska čestica i Materija · Vidi više »

Max Planck

crnog tijela (gustoća spektralne energije unutar šupljine idealnog crnog tijela). Jedinice mogu biti kJ/m4, ili nJ/cm3/μm. Pomnoženo sa c/4π da se dobije I'(λ,T) elektromagnetskim zračenjem, to jest foton ili '''svjetlosni kvant'''. Max Planck (Kiel, 23. travnja 1858. - Göttingen, 4. listopada 1947.), njemački fizičar, kojeg se smatra osnivačem kvantne teorije, za koju je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1918.

Novi!!: Subatomska čestica i Max Planck · Vidi više »

Mezon

Nonet mezona sa spinom 0 Mezoni su bozoni na koje djeluje jaka sila, ili drugim riječima hadroni cjelobrojnog spina.

Novi!!: Subatomska čestica i Mezon · Vidi više »

Mion

Mion je elementarna čestica negativnog naboja koja zajedno s elektronom i tau leptonom spada u skupinu leptona.

Novi!!: Subatomska čestica i Mion · Vidi više »

Murray Gell-Mann

Murray Gell-Mann, 2007. Murray Gell-Mann (Manhattan, New York, 15. rujna, 1929.) je američki fizičar, dobitnik Nobelove nagrade 1969. za doprinose na teoriji elementarnih čestica.

Novi!!: Subatomska čestica i Murray Gell-Mann · Vidi više »

Neutrino

Neutrini su električki neutralne elementarne čestice iz skupine leptona.

Novi!!: Subatomska čestica i Neutrino · Vidi više »

Neutron

Neutron (n ili n0), je subatomska čestica, bez električnog naboja i mase neznatno veće od protona.

Novi!!: Subatomska čestica i Neutron · Vidi više »

Nukleon

Atomska jezgra sastavljena je od nukleona: protona (crveno) i neutrona (plavo) U kemiji i fizici, nukleoni su čestice koje tvore atomsku jezgru.

Novi!!: Subatomska čestica i Nukleon · Vidi više »

Paul Dirac

Paul Dirac, ili punim imenom Paul Adrien Maurice Dirac (Bristol, 8. kolovoza 1902. - Tallahassee, Florida, 20. listopada 1984.), britanski fizičar.

Novi!!: Subatomska čestica i Paul Dirac · Vidi više »

Peter Higgs

Higgsovom česticom. Higgsove čestice. Peter Higgs (Newcastle upon Tyne, 29. svibnja 1929.), britanski teorijski fizičar.

Novi!!: Subatomska čestica i Peter Higgs · Vidi više »

Pion

Struktura piona (π+) Pion ili pi-mezon je zajednički naziv za tri subatomske čestice: π0, π+ and π−.

Novi!!: Subatomska čestica i Pion · Vidi više »

Pokus

kemije Pokus ili eksperiment (lat. experimentum) jedna je od osnovnih metoda znanstvene spoznaje.

Novi!!: Subatomska čestica i Pokus · Vidi više »

Pozitron

Pozitron je antičestica elektrona.

Novi!!: Subatomska čestica i Pozitron · Vidi više »

Priroda

Hopetounski slapovi, Australija Zapadnoj Javi 1982. Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent za prirodni, fizički ili materijalni svijet ili svemir.

Novi!!: Subatomska čestica i Priroda · Vidi više »

Proton

Proton je subatomska, nukleonska pozitivna čestica, mase od 938,27 MeV, naboja +1,6022·10−19 kulona.

Novi!!: Subatomska čestica i Proton · Vidi više »

Spin

U okviru kvantne mehanike čestice posjeduju vlastiti (intrinsični) kutni impuls.

Novi!!: Subatomska čestica i Spin · Vidi više »

Standardni model

Higgsovim bozonom Standardni model je teorija u fizici elementarnih čestica koja uspješno opisuje tri od četiri fundamentalne interakcije između elementarnih čestica od kojih se sastoji sva poznata materija: elektromagnetizam, te jaku i slabu nuklearnu interakciju.

Novi!!: Subatomska čestica i Standardni model · Vidi više »

Stara Grčka

Teritorij Stare Grčke, oko 550. pr. Kr. Stara Grčka ili Helada (stilski obilježeno) je naziv koji se koristi za opisivanje svijeta u kojem se govorilo grčkim jezikom u doba antike.

Novi!!: Subatomska čestica i Stara Grčka · Vidi više »

Steven Weinberg

Steven Weinberg (New York, 3. svibnja 1933.), američki teorijski fizičar.

Novi!!: Subatomska čestica i Steven Weinberg · Vidi više »

Vodik

Vodik nema određen položaj u periodnom sustavu.

Novi!!: Subatomska čestica i Vodik · Vidi više »

Vršni kvark

Vršni kvark ili t kvark (eng. top quark) je jedan od elementarnih čestica od kojih se sastoji tvar.

Novi!!: Subatomska čestica i Vršni kvark · Vidi više »

Vrijeme poluraspada

vremena; vrijeme poluraspada ''T½.

Novi!!: Subatomska čestica i Vrijeme poluraspada · Vidi više »

W i Z bozoni

W i Z bozoni su elementarne čestice prijenosnici slabe nuklearne sile, odgovorne za raspade protona u neutrone i obrnuto.

Novi!!: Subatomska čestica i W i Z bozoni · Vidi više »

Wolfgang Pauli

Wolfgang Ernst Pauli (Beč, 25. travnja 1900. - Zürich, 15. prosinca 1958.), austrijsko-švicarski matematičar i kvantni fizičar, jedan od utemeljitelja kvantne mehanike.

Novi!!: Subatomska čestica i Wolfgang Pauli · Vidi više »

Preusmjerava ovdje:

Subatomske čestice.

OdlazniDolazni
Hej! Mi smo na Facebooku sada! »